Изберете език

Switch language

CULPEER за интеграция

От декември 2016г. стартира проект по програма Еразъм+, КД2, с обща продължителност 24 месеца, озаглавен “CULPEER за интеграция: Подходи за културно и взаимно обучение в училищата за младежи в неравностойно положение и бежанци”.

Проектът цели да да разработи и трансферира подходи за културно и взаимно обучение за успешната интеграция на ниво училище на младежи в неравностойно положение и бежанци.

Можете да изтеглите, отпечатате или споделите брошурата по проекта CULPEER-leaflet (PDF, 980 KB) като кликнете на изображението.

 

Съвместно учене заедно с културни младежки групи от Юга

Подходите за културно и взаимно обучение стават все по-значими като педагогически методи. Проектът въвежда един специален аспект: съвместни дейности с културни младежки групи от Африка, Азия и Латинска Америка. Самите членове на тези културни групи често живеят при тежки условия. Те обаче демонстрират потенциала на културните дейности за развиване и подобряване на личните перспективи за социална интеграция.

В подкрепа на тези подходи, проект CULPEER прави обучително предложение, включващо различни инструменти за практическо приложение на подходи за културно и взаимно обучение – ръководство, онлайн курс, включващ пет модула, занимаващи се с практически аспекти, както и онлайн портал със свободно достъпни обучителни ресурси, сред които интерактивни елементи като аудио записи, видео и интернет филми, интернет връзки, чатове, оценки, работни групи, уикита, мобилни приложения и прочие.

Взаимно обучение

Взаимното обучение е централен елемент на проекта. Млади хора от Европа се включват в представления и участстват в съвместни уъркшопи. Съвместно се разработват артистични и културни събития. Гостите от културните групи от Юга се настаняват в семействата на учениците, което създава възможности за интензивен обмен и на неформално равнище. Местните партньори и домакините на тези събития, особено учителите, оказват подкрепа на проекта, защото разпознават потенциала, който тази инициатива има за промяна на отношението към и интегриране на деца и младежи в неравностойно положение и/или бежанци.

Интеграция на младежи в неравностойно положение

Подходите за културно и взаимно обучение носят конкретни ползи за учители, които преподават на ученици в затруднено положение. Групите/класовете, включващи ученици в неравностойно положение (например бежанци, деца с мигрантски произход, деца със социално-икономически проблеми) получават възможност да се възползват от една съвсем нова дейност, различна от конвенционалните форми на обучение в класната стая. Обменът и съвместните творчески дейности с младежи в неравностойно положение, бивши деца от улицата или бездомни деца, от така наречените „по-слабо развити“ страни, помагат на учителите да запознаят учениците с един нов начин, по който да разглеждат ситуацията, в която се намират и да ги мотивират към дейности и стратегии за справяне с проблемите.

Културното и взаимно обучение има потенциал да се използва успешно за усвояването на ключови компетенции – социално поведение и взаимодействие, междукултурни умения, матерен език, чужди езици, невербална комуникация, учене как да учим чрез съвместни културни и взаимни дейности, социални и граждански компетенции, поемане на инициативи и културна осъзнатост и способности за културно изразяване.

Интеграция на деца бежанци

Специален фокус на проекта ще бъде интеграцията на деца и младеци бежанци. Европа е изправена пред предизвикателството да интегрира голям брой бежанци в своето общество. Някои от страните партньори в проекта са особено засехнати от проблема с бежанската вълна. Подходите за културно и взаимно обучение могат много да помогнат на учители и педагози в процеса на фасилитиране на интеграцията на младите бежанци.

Взаимного обучение позволява на децата бежанци да развият добри умения за работа в екип. Това важи с особено голяма сила, когато става дума за работа с млади хора от Юга, които също живеят при тежки социално-икономически условия. Тази дейност има иновативен характер и допринася за подобряване на социалното поведение и умения за взаимодействие, междукултурните, социални и граждански компетенции на младите хора, а от там и успешната им социална интеграция.

Целеви групи и партньори

Целевите групи са учители, директори, ученици и деца бежанци от включните училища; родители, които настаняват членове на културни младежки групи; преподаватели, служители и млади посетители на младежки центрове; публиката на представленията, медиите, включени в дейностите за връзки с обществеността. Партньорството се състои от училища и обучителни организации от България, Гърция, Италия, Словения и германия. Включени са 3 училища, регионален образователен директорат, свързан с 22 училища и 6 НПО, активни в сферата на културните и социални дейности и училищното образование.