Select your language

Switch language

CULPEER za integracijo

»CULPEER za integracijo – medkulturni medvrstniški učni pristopi za uspešno integracijo deprivilegiranih mladostnikov in beguncev v šolah« je nov Erasmus+ KA2 projekt, ki se je začel decembra 2016, s 24 mesečnim obdobjem izvedbe.

Cilj projekta je implementacija in prenos medkulturnih medvrstniških učnih pristopov za uspešno integracijo deprivilegiranih mladostnikov in beguncev v šolah.

You can download, print and share our CULPEER-leaflet (PDF, 800 KB) when you click on the picture.

 

Učenje s kulturnimi skupinami mladostnikov s svetovnega Juga

Medkulturni medvrstniški učni pristopi postajajo vse pomembnejše pedagoške metode. Projekt predstavi poseben vidik: skupne aktivnosti kulturnih skupin mladostnikov iz Afrike, Azije in latinske Amerike. Člani teh skupin pogosto živijo v težkih pogojih, a vendar predstavljajo potencial kulturnih aktivnosti za razvoj in izboljšanje posameznikovih perspektiv za družbeno integracijo.

Da bi podprl tovrstne pristope, projekt CULPEER predstavlja celovit učni pristop, z različnimi pripomočki, s pomočjo katerih lahko uporabljamo in implementiramo medkulturne medvrstniške učne pristope – smernice, tečaj e-učenja, pet modulov o praktičnih vidikih implementacije in spletni portal z obilico prosto dostopnih učnih virov (OER), vključno z interaktivnimi vsebinami kot so zvočni zapisi, video vsebine in internetni filmi, dodatne povezave, klepetalnice, naloge, delovne skupine, spletne enciklopedije, aplikacije s posebnimi učnimi pripomočki itd.

Medvrstniško učenje

Medvrstniško učenje je osrednja nit projekta. Mladi iz Evrope se pridružijo nastopom vrstnikov z globalnega juga in z njimi sodelujejo v delavnicah. Umetniške in kulturne dogodke razvijajo skupaj. Vrstniški gostje so nastanjeni pri družinah učencev, kar omogoča intenzivno izmenjavo tudi na neformalni ravni. Lokalni partnerji in gostitelji teh dogodkov, še posebej učitelji, podpirajo projekt, ker prepoznajo potencial te iniciative za spreminjanje vzorcev in za integracijo depriliegiranih mladostnikov in otrok beguncev.

Integracija deprivilegiranih mladostnikov

Medkulturni in medvrstniški učni pristopi prinašajo prednosti za učitelje, ki poučujejo učence in študente s težavami. Skupine/razredi, ki vključujejo otroke/mladostnike s posebnimi potrebami (npr. begunci, otroci s priseljenskim ozadjem, otroci iz socialno ogroženih družin) postanejo zelo intenzivno vključeni, saj doživijo novo izkušnjo, ki se razlikuje od običajnih vzorcev učenja in tekmovalnosti v razredu. Izmenjave in splošne ustvarjalne aktivnosti z deprivilegiranimi otroki ter nekdanjimi otroki ulice ali brezdomci, ki prihajajo iz t.i. »manj razvitih« držav pomagajo učiteljem, da otrokom predstavijo nove poglede na njihovo lastno situacijo in jih motivirajo za aktivnosti ter strategije samostojnega reševanja problemov.

Potencial medkulturnega medvrstniškega učenja je bil prepoznan kot zmožen podpirati ključne kompetence osvajanja veščin – družbeno vedenje in interakcija, medkulturne veščine, materni jezik, tuji jeziki, neverbalna komunikacija, učenje s pomočjo skupnih kulturnih in vrstniških aktivnosti, družbene in državljanske kompetence, prevzemanje spodbude, kulturna ozaveščenost in izražanje.

Integracija otrok beguncev

Poseben poudarek projekta je na integraciji otrok beguncev in mladih ljudi. Evropa se mora spoprijeti z izzivom integracije velikega števila beguncev v svojo družbo. Nekatere od sodelujočih držav se še posebej spopadajo s problematiko beguncev. Medkulturni medvrstniški učni pristopi imajo visok potencial za učitelje in pedagoge, da spodbujajo in pripomorejo k integraciji otrok beguncev.

Vrstniško učenje omogoča otrokom beguncem, da razvijejo lastnosti, ki so potrebne za lažjo in boljšo interakcijo z drugimi. Splošno učenje in delo z mladostniki z Juga, ki živijo v težkih družbenih pogojih, ima še posebej inovativne lastnosti in prispeva k izboljšanju socialnega vedenja in interakcije, medkulturnih, družbenih in državljanskih kompetenc ter tako podpira njihovo družbeno integracijo.

Ciljne skupine in partnerji

Ciljne skupine so učitelji, ravnatelji, učenci in otroci begunci iz sodelujočih šol; njihovi starši, ki gostijo kulturne mladostniške skupine; pedagogi, osebje in mladi obiskovalci mladinskih centrov; občinstvo predstav; tisk in mediji, ki so vključeni v PR aktivnosti. Partnerstvo je sestavljeno iz šol in izobraževalnih organizacij iz Bolgarije, Grčije, Italije, Slovenije in Nemčije. V projektu sodelujejo tri šole, regionalni šolski direktorat, ki je povezan s 22-imi šolami in 6-imi nevladnimi organizacijami, ki so vpete v kulturne in družbene aktivnosti ter šolsko izobraževanje.