Ενότητα: Καλές πρακτικές της μεθοδολογίας CPLA στην Γερμανία

Dreamcatchers 1

Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε


1.      Εφαρμόζεται το CPLA στην Γερμανία
2.      Ποια τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν και πώς επιλύθηκαν
3.      Ποια τα αποτελέσματα και οι εμπειρίες


Εισαγωγή στο θέμα

Η ενότητα που ακολουθεί παρουσίαζει καλές πρακτικές και μελέτες περίπτωσης στην Γερμανία, τα οποία εφαρμόζουν στην πράξη την μάθηση από ομότιμους. Κάθε θέμα μελέτης περιγράφει με συντομία την ομάδα στόχου και θέτει τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς του προγράμματος. Περαιτέρω, καθορίζει τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν και περιγράφει τα συμπεράσματα από την εμπειρία.


Last modified: Tuesday, 13 November 2018, 1:53 PM