Ενότητα 2: Καλές πρακτικές από άλλες χώρες

Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε πως

  1. CLPA εφαρμόζεται πρακτικά σε άλλες χώρες
  2. Τα προβλήματα που προέκυψαν και πως λύθηκαν
  3. Ποια είναι τα αποτελέσματα και οι εμπειρίες

 

Εισαγωγή στο θέμα

Η ενότητα που ακολουθεί αποτελείται από προγράμματα μελέτης θεμάτων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες εφαρμόζουν και υλοποιούν την μάθηση από ομότιμους. Κάθε μελέτη θέματος περιγράφει σύντομα την ομάδα στόχου και καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς στόχους του προγράμματος. Επί πλέον καθορίζει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, και περιγράφει την εμπειρία και τα συμπεράσματα.

Last modified: Tuesday, 13 November 2018, 12:48 PM