Μάθημα 3.2 - Προτεινόμενο CPLA

Στο πλαίσιο του CULPEER έχουν αναπτυχθεί προτάσεις για δραστηριότητες, οι οποίες βασίζονται στη χρήση πολιτισμικών εκδηλώσεων και στην μάθηση μέσω συνομηλίκων. Η ίδια πρόταση μπορεί να καλύπτει περισσότερες από μία βασικές ικανότητες, καθώς αυτές αλληλεπικαλύπτονται, αλληλεξαρτώνται και συσχετίζονται.

Στην "Λήψη Αρχείων" μπορείτε να βρείτε προτάσεις και να τις χρησιμοποιήσετε σε σχολικές ή μη τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Λήψη Αρχείων:
Use culture for learning math and science - ACTIVITY


Last modified: Sunday, 29 July 2018, 7:31 PM