Μάθημα 2.1 – Τι είναι;

Μεταξύ των διδακτικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται στα σχολεία, το διαδραστικό μοντέλο φαίνεται να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών για ένταξη. Στοχεύει στην αμοιβαία αλληλεπίδραση όλων όσων εμπλέκονται στη διδακτική εμπειρία. Τα κίνητρα και τα συναισθήματα των συμμετεχόντων αποτελούν σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη ικανοτήτων, συνιστώντας μια εναλλακτική πρόταση στην παθητική αποδοχή του διδακτικού περιεχομένου. Η προσοχή εστιάζεται στην διαδικασία επίτευξης του αποτελέσματος, και όχι τόσο στο ίδιο το αποτέλεσμα. Οι μαθητές συμμετέχουν σε μια διαδικασία που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, την ενεργή ακρόαση και την  προσωπική έκφραση. Ωστόσο, για να είναι εφικτά τα παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μαθητές καθώς και ένα κλίμα συμμετοχικότητας.

Στο επόμενο μάθημα προτείνονται ορισμένα εργαλεία, δραστηριότητες και στρατηγικές που μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να το πετύχουν.

Last modified: Thursday, 5 July 2018, 4:51 PM