Spodaj podajamo samo povzetek splošnih in/ali unikatnih kategorij razlogov za izključenost, ki so jih partnerji poudarili v smernicah, razvitih v okviru tega projekta:

  • Ekonomski razlogi in brezposelnost

Brezposelnost, nizki dohodki in življenjski standard, kakor tudi revščina postavijo znatno število otrok v okoliščine, ki vodijo v povečano tveganje zgodnjega opuščanja šolanja. Zaradi finančnih in ekonomskih težav so otroci prisiljeni pomagati družini, kar vodi do motene udeležbe v procesu izobraževanja. Ekonomski razlogi lahko otroke doma postavijo v komplekse okoliščine. Družine v prizadevanju za reševanje težav z revščino pogosto migrirajo, otroci ob tem menjujejo šole in lahko izgubijo zanimanje in motivacijo za učenje. Opustitev šolanja zaradi potrebe po pomoči gospodinjstvu pri vsakodnevnih aktivnostih ali za vzgajanje drugih družinskih članov je še eno tveganje, kateremu so izpostavljeni.

  • Socialni razlogi

Ti razlogi vključujejo starševsko pomanjkanje zanimanja, prepire, konflikte, napetosti in krize v družini, negativen vpliv domačega okolja, funkcionalno nepismenost ali nizko izobrazbo staršev, enostarševske družine, otroke, ki jih vzgajajo stari starši, otroke in mlade, ki so izpostavljeni tveganju, da razvijejo antisocialno vedenje, protizakonito zlorabljanje, družinsko nasilje, neupoštevanje otrokove pravice do izbire, grobo kaznovanje.

  • Izobraževalni razlogi

Izobraževalni razlogi obsegajo širok razpon problemov: težave pri razumevanju učne vsebine ter šibke metode poučevanja in organizacije učnega procesa. Izobraževalni razlogi so povezani tudi s pristopi ocenjevanja, kvalifikacijami učiteljev, učnimi navadami, uporom udeležencev v izobraževalnem procesu in pomanjkanjem motivacije ter s kakovostjo učbenikov. Del izobraževalnih razlogov pa vključuje tudi veliko število odsotnosti, pomanjkanje dovolj učinkovitega sistema nadzora vodenja in poročanja učencev in slabi učni rezultati.

  • Etno-kulturni razlogi (vključno z Romi in drugimi manjšinami)
Etno-kulturna pestrost v sodobnem evropskem izobraževalnem sistemu se odraža v specifičnih kulturnih, verskih in jezikovnih dimenzijah. Zelo vplivne notranje norme skupin in pritisk etno-kulturne tradicije znotraj ranljivih etničnih skupnosti preddefinirajo specifične razloge za zgodnjo opustitev šolanja: pomanjkanje motivacije za učenje, nizka raven pripravljenosti za šolo, pomanjkanje motivacije staršev, da bi njihovi otroci imeli dostop do izobrazbe.

Spodaj si lahko ogledate praktičen video organizacije Khan Academy, ki ponuja praktične vaje, poučne video posnetke in personaliziran učni prikaz, ki učence spodbudi k učenju v njihovem tempu znotraj in izven razreda.

  
 
Last modified: Monday, 21 January 2019, 5:02 PM