Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

C

Cultural peer learning (CPL)

Културно и взаимно обучение

Има 3 вида тълкувания по отношение на културното и взаимно обучение, които ние споделяме в проект CULPEER FOR INTEGRATION:
  • Обучителна техника с включване на връстници в преподаване и учене на желани културни умения (театър, музика, писане, изкуство, представление, танц, езици, цирк, акробатика, електронни арт техники, комбинирани представления)
  • Включване на връстници в учене за други култури
  • Включване на връстници с различен културен произход в изучаване на желани културни И междукултурни компетенции.F

Formal learning

Формално обучение, което обикновено се предоставя от обучителна или образователна институция, със структурирани обучителни цели, време за обучение и подкрепа за обучение. Обучаемият е решил да го премине и то води до сертифициране.


I

Inclusion

Включването добавя към концепцията за социална интеграция допълнително взаимодействие между човека и средата.

Informal learning

Неформално обучение, което произтича от ежедневната дейност, свързана с работа, семейство или забавление. Не е структурирано и обикновено не води до сертифициране. В повечето случаи обучаемият няма за цел да се обучава.


N

Non‐formal learning

Друга форма на неформално обучение, което не се предоставя от обучаваща институция и обикновено не води до сертифициране. При все това, обучаемият е решил да го премине и е структурирал целите, продължителността и подкрепата.


S

Social exclusion

Социалното изклю1ване се свързва с бедността, но отива много по-далеч, включвайки лишаване не само от материални блага, но съшо и от нематериални, водейки до социална, икономически и политическа маргинализация. Горното включва:

  • Живот в бедност (условия в дома, хранене, облекло)
  • Нездравословни условия на живот и труден достъп до здравни услуги
  • Пречки пред участието в обществения социален и/или политически живот
  • Пречки пред участието в културни дейности/събития
  • Чувство на изолация от общността, както емоционално, така и психологически

Social integration

Социалната интеграция представлява "процес, при който един индивид става част от социална система, приемайки ценностите, които дефинират нормата (..) посредством предаването на културни модели и доминантни форми на поведение, представяни от семейство, училище и водещи групи". Според разбирания като това обаче, идеята за интеграцията е концепция, която може да се свърже с „асимилация“ (при която няма взаимен обмен), това според Castle и Miller: "може да затвърди усещането за маргинализация и конфликт". Според заявеното в общите основни принципи на ЕС политиката за интеграция на имигранти, интеграцията е динамичен, двупосочен процес на взаимно приемане от страна на всички имигранти и жители на страните членки на ЕС', придружено от ужаване на основните ценности на ЕС от една страна и гарантиране на практиката на различни култури и религии в рамките на хартата на фундаменталните права от друга страна.