Dreamcatchers 1

В този раздел ще науча как

1. CLPA се прилага на практика в Германия
2. Пред какви проблеми са били изправени и как са решени
3. Какви са резултатите и опита.

Въведение в темата

Следващият раздел включва проектни казуси от Германия, които са изпълнени с приложение на културно обучение по метода "връстници обучават връстници". Във всеки казус накратко са описани целевата група и са определени общите и специфични цели на проекта. Освен това са посочени използваните методи и са подчертани постигнатите резултати.

Last modified: Sunday, 10 June 2018, 6:36 PM