В училищния контекст социалните умения благоприятстват дидактическото обучение:

• подобряване на климата в клас;
• мотивиране на учениците;
• позволява привеждането в действие на комплексни работни стратегии;
• улеснява развитието на мисълта;
• насърчава способността за сътрудничество, себеутвърждаване и почтеност;
• насърчава създаването на увереност и емпатия;
• насърчава зрялост на индивида: да се изправи пред конструктивен стрес и фрустрация;
• насърчава разбирането и знанието как да се управлява разликата между публичния, частния и работния контекст;
• насърчава интереса на партньорско-икономическото развитие, на междукултурната комуникация;
• насърчава способността за комуникация по конструктивен начин в различни среди;
• оценка на различията, зачитане на останалите и готовност за преодоляване на предразсъдъците, показване на толерантност и разбиране на различни гледни точки

Ето защо CULPEER предлага методология за преподаване на разбирането и изучаването на социални компетенции [1]. Процесът на изучаване на тези компетенции преминава през пет последователни стъпки, които са обобщени тук, с цел общ преглед и бързо разбиране на действията, които трябва да се предприемат.

Петте стъпки са:

1. Избор на компетенции
2. Повишаване на осведомеността и мотивацията
3. Рамка на компонентите на компетенциите: "T карта"
4. Прилагане на компетенциите
5. Мониторинг на груповата работа

Първата стъпка е да се групират учениците по двойки или в малки групи и да им се даде задача. Направете списък, колкото е възможно по-широк, на социалните компетенции, които считате за важни за ефективната работа в групата. След това го споделете и го обсъдете с класа, за да изберете най-важните социални компетенции, за ефективна съвместна работа. Това ще отнеме 10-15 минути.

Необходимо е също така да се подчертае начинът, по който ще се наблюдават и оценяват групите в класа. За тази цел учителят може да използва структура, наречена "T карта".

Изчертаването на "Т-карта" с групите в класа означава да се подготви диаграма, както е посочено по-долу, на която е представена социалната компетентност, която ще се учи, определена чрез описаното словесно и невербално поведение. Необходимо е поведенията, изброени в диаграмата, да бъдат изразени по конкретен, обективен и наблюдаем начин. Необходимо е също така да се правят непрекъснати наблюдения, които да предлагат повече възможности за практикуване и обсъждане, за да може да се направи обективна оценка. Например:


КОМПЕТЕНЦИЯ Активно слушане
НЕВЕРБАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

- Стоя близо до този, който говори;
- Обръщам се към този, който говори;
- Гледам говорещия в очите;
- Съсредоточавам се и мисля какво ми казва човекът;
- Кимам с глава;
- Накланям се (ако е необходимо), за да чувам по-добре;
- Отварям устата си, ако съм изумен.

ВЕРБАЛНО ПОВЕДЕНИЕ - Готино!
- Виждам!
- Разбрах
- Наистина ли?
- Няма начин!
- Интересно!
- Разбира се!
- Съгласен съм
- Мммх ...
- Задавате въпроси, за да разберете по-добре


Социалните компетенции могат да бъдат идентифицирани във всяка ситуация, която предполага взаимодействие. Ето някои идеи, които може да използвате във вашия клас:

1. Създаване и стартиране работата на групата:

а) Формиране и подреждане на групата;
b) Бъдете част от групата;
в) Включете гласа си и интонацията;
г ) Взаимно опознаване и използване на конвенционални знаци;
д) Отнасяйте се с уважение;

2. Ефективна работа

а) Слушайте активно;
б) Искайте помощ или разяснения;
в) Давайте помощ и подкрепа;
г) Обменяйте информация;
д) Регулирайте темпа и времето;
е) Насърчавайте и препоръчвайте

3. Оптимизиране на груповото учене

а) Повтаряйте, обобщавайте и обяснявайте;
б) Интегрирайте коментарите на другите;
в) Проверявайте взаимното разбиране;
г) Анализирайте в дълбочина и давайте конкретни обяснения;

4. Стимули за по-нататъшен анализ

а) Аргументация, оценяваща идеите, а не хората;
б) Взаимно да си задаваме въпроси;
в) Разработване на алтернативи и различни гледни точки;
г) Ясно обобщение;
д) Отразяване и оценка на ефективността на групата.

Източници:

[1] Изграждане на социални умения в учебните заведения  - San fedele Intelvi -2010 / http://www.icmagistrintelvesi.gov.it/attachments/article/40/Gestire_la_classe_modulo_2.ppt

Last modified: Thursday, 5 July 2018, 4:04 PM