Ако ключовите компетенции са част от учебната програма, учениците и училищните постижения трябва да бъдат оценени. Предвид цялостния характер на последните пет ключови компетентности, тяхната оценка трябва да бъде разгледана специално, тъй като съществуват инструменти за измерване на езиковите компетенции (майчин език и чужди езици) и математически/инженерно-технологични умения. В сравнение с тези, например "умението за учене" може да се развива само в комплексни проблемни ситуации, в които учениците не само трябва да прилагат това, което вече са научили, но и да участват в ново учене. Това може да се случи само, когато обучаемите са принудени да обърнат внимание на специфичния контекст, що се отнася до знанията и уменията, и да разберат, че те няма да успеят без ново обучение. Подобни ситуации могат да бъдат създадени чрез "проекти в реалния живот", чрез учене чрез работа или работа, ориентирана към учене. Създаването на такива учебни ситуации в училищата и тяхната ефективност изисква специфични компетенции и иновативна учебна среда и затова е препоръчително за неопитни училища да привлекат опитни външни поддръжници, които заедно с ръководството на училището да насърчават иновациите и експериментите.

Специфични предложения за оценка/измерване са представени след всяка ключова компетентност в раздел 2 въз основа на "Оценка на ключовите компетентности", Дъблин 19-20 март 2013 г., Tapio Säävälä, Европейска комисия - ГД "Образование и култура" и ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА КУЛТУРА "РАБОТНИ ПЛАНОВЕ ЗА КУЛТУРА" 2015-2018/2011-2014, публикувана декември 2015 г., разработена от работна група от експерти на държавите-членки на ЕС за развитието на ключовата компетентност "Културна осъзнатост и творчество".

Линк за изтегляне:

Практически идеи за оценка на трансверзалните ключови компетенции - ЕLLI инструменти (ефективно проследяване на ученето през целия живот).

Last modified: Friday, 29 June 2018, 9:15 AM