В този раздел ще науча за:
  1. Ключовите компетенции и начина, по който ЕС посреща нуждата от иновации в учебната програма.
  2. Каква роля могат да имат ключовите компетенции за социалното приобщаване.
Въведение в темата:

Ключовите компетенции оформят трансферзални, многофункционални групи от умения, способности, нагласи, знания и т.н., които могат значително да подобрят шансовете за лична реализация, социално приобщаване на деца и младежи и за заетост. Първите ключови компетенции (грамотност, математика и ИКТ) са основата на всички ключови компетенции. Подобряването им би означавало запълване на академичните пропуски и би подобрило способностите за комуникация с връстници. Трансверзалните ключови компетенции, които имат по-важна роля в учебните програми, биха развили културни, граждански, предприемачески умения, както и умения за учене, което би позволило придобиване на нови знания и използване на тези знания за лични и обществени ползи. 

Last modified: Thursday, 5 April 2018, 9:17 AM