В този раздел ще науча за:
  1. Съществуващите подходи за културно и взаимно обучение (CPLA) и как те могат да бъдат използвани за развиване на ключовите компетенции.
  2. Как различните подходи за културно и взаимно обучение (CPLA) влияят върху постигането на различни ключови компетенции.
  3. Как да се оценява/измерва постигането на различните ключови компетенции (особено важно за трансверзалните ключови компетенции).
Въведение в темата:

CPLA може да се използва за устойчиво подобряване на развитието на ключови компетентности, тъй като използва неформални образователни подходи, които са особено ефективни в случаите на младежи в неравностойно положение, младежи, изложени на опасност от изключване или преждевременно напускане на училище. Като се обмисли взаимодействието на групите от ключови компетентности, обучаемите вероятно ще се сблъскат с умения от няколко групи в рамките на един опит. Всяка глава в този раздел се занимава с различен тип ключови компетенции и очертава основните методи на културно и взаимно обучение, които биха могли да бъдат използвани за постигането им.

Last modified: Thursday, 5 April 2018, 12:50 PM