Тук даваме само обобщение на основните и/или уникални категории причини за изключване, които бяха очертани от партньорите в техните национални доклади, и са обобщени в насоките, разработени по този проект:

  • Икономически причини и безработица

Безработицата, ниският доход и жизнен стандарт, както и бедността, поставят голям брой деца в условия, които водят до повишен риск от преждевременно напускане на училище. В резултат на финансовите и икономически трудности децата са принудени да помагат на своите семейства, което води до нарушаване на тяхното участие в образователния процес. Икономическите причини могат да поставят децата в сложни ситуации у дома. В опитите си да решат проблема с бедността, семействата често мигрират, децата променят училище и могат да загубят интерес и мотивация за образование. Отпадането поради нуждата да се помогне на домакинството в ежедневните дейности или да се подпомагат други членове на семейството е друг риск, на който са изложени.

  • Социални причини

Те са свързани с липсата на интерес от страна на родителите, противоречия, конфликти, напрежение и кризи в семейството, негативно влияние от домашната среда, функционална неграмотност или ниско образование на родителите, семейства с един родител, деца, отгледани от баби и дядовци, деца и студенти в риск от антисоциално или обидно поведение, което противоречи на закона, домашното насилие, незачитането на правото на избор на децата, налагането на тежки наказания.

  • Образователни причини

Образователните причини обхващат широк кръг проблеми: трудности при разбирането на образователното съдържание, слабости в методологията на преподаване и организиране на образователния процес. Образователните причини са свързани и с подходите за оценяване, квалификацията на учителите, учебните навици, съпротивата на участниците в образователния процес и липсата на мотивация и качеството на учебниците. Големият брой отсъствия, липсата на достатъчно ефективна система за контрол на начина на водене и отчитане на учениците, липсата на дисциплина, агресията и насилието в училище, ниските образователни резултати също са част от образователни причини.

  • Етно-културни причини (включително роми и други малцинства)
Етнокултурното разнообразие в съвременната образователна система на ЕС се проявява в специфичните етнически, културни, религиозни и езикови измерения. Силно влияещите вътрешногрупови норми и натиска на етнокултурните традиции сред уязвимите етнически общности определят конкретните причини за преждевременното напускане на училище: липса на мотивация за образование, ниска степен на готовност за училище, липса на мотивация на родителите техните деца да имат достъп до образование.
Last modified: Thursday, 5 July 2018, 4:03 PM