Treme Terra

В този раздел ще науча как

    1.    Концепцията за взаимно обучение между връстници може да подобри учебния процес

    2.    Културното взаимно обучение може да повиши добавената стоиност на ученето между връстници

    3.    културното взаимно обучение е ползотворно за придобиване на междукултурни и други важни компетенции


Въведение в темата

В този раздел са представени теоретичните и исторически основи на концепцията за взаимно учене между връстници (peer-to-peer learning), дефиниции за взаимното обучение и културното взаимно обучение, демонстрирани са и ползите от двете концепции – за взаимно обучение на връстници за културно общуване.

Last modified: Saturday, 9 June 2018, 9:42 PM