В раздела за "Равни възможности" ще разгледаме по-нататък последиците от предразсъдъците и стереотипите, водещи до дискриминация, какво означават на практика, как да ги оспорваме и защо е важно да се опитаме да изградим по-справедливо и равноправно общество. Ще се съсредоточим върху равните възможности и социалното приобщаване и ще завършим с препоръка за учителите, които се занимават с темате в класната стая. Глава 1 ще се фокусира върху дискриминацията, Глава 2 ще се съсредоточи върху равните възможности, а в Гава 3 говорим за социално включване.

В този раздел аз ще науча за:
  1. Дискриминацията, нейните форми и последици, както и важността на недискриминационното образование.
  2. Равни възможности, положителни мерки за постигане на равенство в училищна среда;
  3. Социално приобщаване и съвети за учителите относно разнообразието и равните възможности в класната стая
Въведение в темата:

Темата за дискриминацията, равните възможности и социалното приобщаване не са теми за отдалечени проблеми на "останалите" или социално маргинализирани групи, а за общи социални проблеми. Те докосват всеки един от нас. Дискриминацията не се случва само на членове на малцинствата, роми, хора с увреждания, бременни жени, бежанци, може да се случи на всеки. Също така, всеки със сигурност може да дискриминира други хора и често го прави. Предотвратяването на дискриминацията и борбата за равни възможности и социално приобщаване не са отговорност само на нашите държави и на публичните власти. Всеки има важна отговорност в борбата с дискриминацията и стремежа към по-справедлив и равен свят. Особено учителите и родителите, които обучават младежите за днешните реалности за утрешните възможности. Искаме да живеем в общество, което цени талантите и способностите на всички членове.

Last modified: Sunday, 24 June 2018, 9:05 PM