В този раздел ще науча:
  1. Как CLPA се прилага на практика в други страни
  2. Пред какви проблеми са били изправени и как са решени
  3. Какви са резултатите и опита.
Въведение в темата

Следващият раздел включва проекти с образователни случаи в други европейски страни, които прилагат културно обучение от тип "peer-to-peer" и вече са изпълнени. За всеки конкретен случай е описана накратко целевата група и са определени общите и конкретните цели на проекта. Освен това се определят използваните методи и са очертани резултатите и придобития опит.

Last modified: Saturday, 16 June 2018, 7:43 PM