Ако трябва да разделим процеса на включване на три нива, тогава можем да посочим следните:

(1) първото ниво е  посрещане (особено в случай на бежанци) - където не се предвиждат конкретни инструменти или стратегии и където малкото чуждестранни непълнолетни се интегрират въз основа на волята и чувствителността на отделния учител;

(2) втората фаза е компенсаторна - при нея многобройни чуждестранни ученици се интегрират чрез разнообразни инструменти и средства (културни медиатори, протоколи за посрещане, интензивни езикови курсове, системи за оценяване, преценка на предишни културни и езикови умения и др.) за компенсиране на пропуските в учебните и езиковите им постижения. Основното предизвикателство обаче сега е да се премине към третата стъпка.

(3) фаза на включването за училището, което сега е съставено от все повече мултикултурни класове. CULPEER има за цел да постигне тази трета стъпка.

Ползите за всички деца са:

•  Развитие на индивидуални силни страни и преимущества, с високи и подходящи очаквания за всяко дете.
•  Работа по индивидуални цели, докато участват в живота в класната стая с други ученици на тяхната възраст.
•  Участие на родителите в тяхното образование и в дейността на техните местни училища.
•  Насърчаване на училищната култура на уважение и приобщаване. Приобщаващото образование осигурява възможности за учене и приемане на индивидуалните различия, намаляване на въздействието на измъчването и тормоза.
•  Развитие на приятелски взаимоотношения с голямо разнообразие от други деца, всеки със своите индивидуални нужди и способности.
•  Положително влияние както в училището, така и в общността, за да оценят разнообразието и включването на по-широко ниво.


Last modified: Thursday, 5 July 2018, 4:03 PM