Играта е транскултурна дейност, която представлява спонтанна обща (и непосредствена) основа за всички участващи младежи. Играта, чрез предлагане на рамка и осигуряване на правила, стимулира желанието за взаимодействие, насочвайки вниманието върху постижима цел, добавя привързаност, създаване на контакти и релационни връзки, насърчава използването на творчески ресурси и действия за "решаване на проблеми", в които участват всички.
Транскултурната същност в играта, освен това, създава контекст от живот, в който отношенията се развиват свободно и неформално.

Рамката на правилата стимулира активното участие и позволява да се преодолеят бариерите - например езикът (информалният и неформалният контекст кара децата и младежите да дават и експериментират повече) - благоприятства тенденцията на свободно изразяване и отварянето към ново общуване, справяне с потенциални конфронтации или съпротива при работата в клас.

Експресивните техники (рисуване, театър и т.н.) са в основата на създаването на плуралистичен климат. Дидактическите методи, свързани със света на драмата, са особено ефективни за повишаване на силните страни, убежденията, преживяванията и индивидуалните черти, които се подчертават чрез рецитацията и се изразяват външно. Театралните дейности също имат положително въздействие върху динамичната група, тъй като се стремят към наблюдаване на останалите и към децентрализацията на темата.

Рецитирането и участието в представление означава "Да бъдеш в обувките на някой друг", опитвайки се да бъдеш такъв, адаптирайки се към непознато поведение и контекст, намирайки общи преживявания и чувства с героите, които трябва да бъдат представени - дори и да са различни от самия човек. Ето защо театралните техники и дейности имат положителен ефект върху деконструирането на отклоненията и върху междукултурната чувствителност *.

Дейности (за сваляне)


* Източник: Франка Зарда. Да живееш заедно в разнообразието. Междукултурни компетенции и учебни пособия за приобщаващо училище
http://schoolkit.istruzione.it/schoolkit/organizzare-attivita-cooperative-learning-jigsaw/
Last modified: Thursday, 5 July 2018, 4:04 PM